Gå til hovedindhold

Ung i fremtidens Aarhus

Vi har en mission, og vi vil gøre det i fællesskab. Vi vil udvikle prøvehandlinger, der styrker de unges livsmestring og handlekraft samt fremmer de unges deltagelse i frirum og fællesskaber. Vi vil påvirke de strukturer og vilkår, der skaber oplevelsen af pres i skole- og uddannelsessystemet.

 • Læs op

Indhold

  Fra januar 2023 og indtil nu har vi været i dialog med mere end 200 mennesker om, hvad der driver problemet og hvilke nye veje, vi skal gå for at vende den negative udvikling i unges trivsel. Prøvehandlingerne deler sig i tre spor: De unge mestrer livet, unges mentale sundhed og trivsel som et fælles anliggende samt trivsel i skole og uddannelse. De tre spor bygger på alle de bidrag og perspektiver, vi har samlet sammen med unge, NGO’er, kultur- og erhvervslivet, eksperter samt uddannelsesinstitutioner. I august 2023 vedtog Byrådet byrådsindstillingen vedr. Det vilde problem Unges mentale sundhed og trivsel, herunder den nuværende problemforståelse af det vilde problem, samt at der udvikles prøvehandlinger indenfor de tre spor. 

  Fælles om unges mentale sundhed og trivsel

  Vi tror på, at mange aktører skal arbejde sammen for at skabe nye muligheder og varig forandring. Der er brug for en mangfoldighed af løsninger og brug for at mobilisere en større forandringskraft, der rækker ud over kommunen. Hvis vi skal lykkes, kræver det, at vi går sammen. Det er den overordnede bevægelse og tilgang, vi ønsker at fremme.

  Vi ønsker derfor at etablere en fondslignende struktur bestående af de unge selv, repræsentanter fra civilsamfund, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, NGO’er, regionale fora og andre. De får en afgørende rolle i beslutningerne om, hvad vi skal prøve af for at modvirke tendensen med stigende mistrivsel blandt unge. I den fondslignende struktur er alle ligeværdige. Repræsentanterne skal have medindflydelse på udmøntningen af midler afsat til mobilisering af samarbejdet med civilsamfundet i den fælles Ungepakke og i regi af det vilde problem. Vi etablerer og samler den fondslignende struktur med afsæt i, hvad der er politisk mandat til at prioritere fremadrettet.

  Livsmestring og handlekraft

  Ungeforankret kommunikation om hjælp og støtte

  Vi skal finde nye måde at kommunikere på. Kommunikationen skal være i øjenhøjde med de unge og der, hvor de unge er. Kommunikationens fundament er ligeværdighed. Derfor er det bærende i arbejdet, at de unge møder personlige fortællinger fra unge, som selv har gjort deres erfaringer. De skal opleve, at de ikke er alene med deres udfordringer og kan spejle sig i andre unge, så bliver nemmere at spørge om hjælp.

  Næste skridt

  • Udvikling af koncept faciliteret af unge, som tager ud på skoler og uddannelsesinstitutioner og inddrager unge i fx talks, workshops, foredrag og pop-up tilbud. Det skal give viden om mistrivsel og skabe dialog mellem de unge selv.
  • Styrke ungedrevne kommunikationskanaler fx. gennem nyhedsmedier og sociale medier.
  • Finde eksisterende anledninger i de unges hverdag, hvor vi kan implementere dialogen om trivsel.

  Hjælp & støtte fra omgivelserne

  Mange unge fortæller, at de savner hjælp og støtte fra de nære omgivelser, når de har det svært. Samtidig oplever venner og familie, at det kan være svært at vide, hvordan de hjælper bedst, og det kan være svært at finde ud af, hvor man kan finde relevant hjælp. Flere unge fortæller, at de selv har søgt hjælp hos deres praktiserende læge. Der er et potentiale i at undersøge, hvordan vi styrker kontaktpunktet mellem den praktiserende læge og unge, der har en svær periode i deres liv.

  Næste skridt

  • At klæde forældre og andre nære relationer på til at forebygge og støtte unge i mistrivsel.
  • At undersøge hvordan vi kan styrke kontaktpunktet hos den praktiserende læge, når unge i begyndende mistrivsel søger hjælp.

  Frirum & fællesskaber

  Brobygning ind i fællesskaber

  Vi ønsker at fremme unges deltagelsesmuligheder i frirum og fællesskaber. Vi ved fra forskning, at fællesskaber er en beskyttende faktor og værn mod mistrivsel. Samtidig fortæller unge, at mangel på følgeskab kan være en barriere for at blive en del af fællesskaber.

  Vi ser et potentiale i at arbejde systematisk med brobygning målrettet unge, der viser begyndende tegn på mistrivsel i udskolingen, i overgangen til ungdomsuddannelsen og på ungdomsuddannelsen. Den unge skal have lyst og mod på at blive koblet med en ung, der er under uddannelse på for eksempel pædagog-, lærer-, socialrådgiver- og psykologiuddannelsen. Kerneværdien er ligeværdighed, fordi den ene gruppe får støtte og følgeskab, mens de studerende får praksisnær og studierelevant erfaring.

  Næste skridt

  • At udvikle et brobygningskoncept mellem unge, der har brug for ekstra støtte i en periode af deres liv og studerende fra relevante uddannelser, der for eksempel kunne fokusere på kortere eller længerevarende følgeskab med unge til fællesskaber samt råd og vejledning til unge om muligheder for hjælp og støtte.
  • At undersøge eksisterende anledninger i de unges hverdag, hvor brobygningskonceptet kunne blive bragt i spil for eksempel gennem AKT-lærere på skolerne, klasselæreren, forældre, UU-vejledere og studievejledere på ungdomsuddannelser.

  Trivsel i skole og uddannelse 

  Gentænkning af udskolingen & overgangen til ungdomsuddannelser

  Unges trivsel og udvikling må ses i relation til de institutionelle sammenhænge, de er en del af. Hvis vi skal påvirke mekanismerne acceleration og præstation, som primært er relateret til skole- og uddannelsessystemet, er det vigtigt at påvirke de institutionelle rammer, der vedligeholder problemet.

  Med afsæt i involveringsaktiviteter i efteråret 2023 er det projektgruppens anbefaling, at vi fremadrettet fokuserer særligt på at påvirke vilkår og rammer for udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelse. Skole og uddannelse skal være en beskyttende faktor for alle. Arbejdet vil gå på to ben: Interessevaretagelse nationalt for at fremme strukturer, som mindsker præstation og acceleration samt nytænkning indenfor den eksisterende folkeskolelovgivning. 

  Næste skridt

  Interessevaretagelse nationalt for at fremme strukturer:

  • Prøveformer og prøvetryk
  • Frisættelse
  • En fleksibel skole

  Nytænkning indenfor den eksisterende folkeskolelovgivning

  • Nye former for feedback med fokus på mundtlig overlevering og dialog om udvikling
  • Styrket samarbejde mellem erhvervsliv og skolen
  • Elevindflydelse og medbestemmelse
  • Personlige kompetencer
  • At blive klædt bedre på til at træffe store beslutninger om fremtiden:
   • Mere vejledning om uddannelsesvalg og hjælp til at træffe fremtidsvalg
   • Bedre og bredere indsigt i, hvordan et arbejdsliv kan se ud. For eksempel gennem flere besøg ud af huset, afprøvning af jobs og flere praktikker.
   • Tid og nærvær fra voksne til dialog om fremtidsvalg og beslutninger
  Sidst opdateret: 22. maj 2024